Sanayi Devrimleri ve Endüstri 4.0

Sanayi Devrimleri ve Endüstri 4.0 süreçleri Ülkeler ve şirketler açısından kaçınılmaz hale geldi. Endüstri 4.0, geleneksel üretim ortamında bir değişiklik yaptı. Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0, bu dönüşümü yönlendiren üç teknolojik eğilimi kapsar: bağlantı, zeka ve esnek otomasyon. Endüstri 4.0, siber-fiziksel bir ortam oluşturmak için BT (Bilgi Teknolojisi) ve OT’yi (Operasyonel Teknoloji) birleştirir.

Birinci Sanayi Devrimi Yada Endüstri 1.0

1760’lı yıllarda başlayıp 1830’lara kadar süren ilk Sanayi Devrimi’nde; üretim, beden gücünden makine gücüne doğru evrim geçirdi. Nitelik ve nicelik yönünden artış gösteren makineler, buhar gücüyle çalışıyordu.

Bu süreçte odun yerine kömürün yaygınlaşması, makinelerin daha da çok kullanılmasını sağladı. İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi, kısa sürede tüm Avrupa’ya ve ABD’ye yayıldı. Üretimdeki bu köklü değişim, hem ekonomi dünyasını hem de toplumsal yapıyı çok değiştirdi. Ortalama yaşam süresi uzayarak nüfusta artış oluştu. Ayrıca gündelik yaşam büyük ölçüde kolaylaştı ve böylece yaşam kalitesi arttı.

Makinelerin üretimi kolaylaştırmasıyla, Avrupa’da üretilen ürün sayısında büyük bir artış sağlandı. Avrupa ülkeleri ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni ham madde kaynakları elde edebilecekleri Orta, Yakın ve Uzak Doğu topraklarına yöneldi. Sanayi artık birinci dönemini tamamlamakla kalmamış, uluslararası ilişkileri etkileyerek ülke sınırlarını yeniden çizmişti.

Şekil 2 Buhar teknolojisi ile sanayi 1.0 uygulaması örneği

Buhar teknolojisi ile önemli bir gelişme madencilikte yaşandı. Bunun sebebi buhar üretimi için kullanılan kömür yakıtı idi. Kömür üretimleri artmaya başladı, madencilik faaliyetleri hızlanmaya, çalışan sayısı artmaya başladı. Bu sürede işçi sınıfı da ortaya çıktı. Sanayinin gelişmesine madenciliğin çok katkı sağladığını söyleyebiliriz.

İkinci Sanayi Devrimi Yada Endüstri 2.0

İlk Sanayi Devrimi’nde üretimin makineleşmesinden sonra teknoloji daha da ilerledi ve II. Sanayi Devrimi’ne geçiş başladı. 1840 ila 1870 yılları arasına denk gelen bu dönem teknoloji devrimi adıyla da bilinir. Teknoloji devrimi ortaya çıktığında ulaşım, demir yollarıyla beraber olumlu yönde gelişmişti. Ulaşımın kolaylaşması, ham madde sağlanmasını oldukça kolaylaştırmış, üretilen ürünlerin yeni ve uzak pazarlara gitmesini sağlamıştı.

Elektrik teknolojisinin de gelişip üretimde kullanıldığı II. Sanayi Devrimi’nde, buhar gücünden üstün bu yeni teknoloji, makinelerin daha fazla gelişip üretimi büyük oranda artırmasını sağladı. Böylece dünya, seri üretim kavramıyla tanıştı. Demir ve çelik ham maddeleri yaygınlaşarak ağır sanayinin gelişimini sağladı. Ağır sanayide dünyadaki önde gelen üreticiler artık İngiltere, Almanya, ABD ve Japonya olmuştu.

Şekil 3 Sanayi 2.0 ile seri üretime geçildi. Bant sistem temelinde gelişti.

Üçüncü Sanayi Devrimi Yada Endüstri 3.0

20. yüzyılın ilk yarısı başladığında iki büyük dünya savaşı da art arda başlamış ve ülke sınırları alt üst olmuştu. Bu yüzden sanayileşme ile teknolojik ilerleme, önceki dönemlere kıyasla yavaşladı. Bu yavaşlama sürecinde, pek çok ülkede, özellikle de ilk iki devrim sürecinde sanayileşmiş olan ülkelerde, 1929 Küresel Krizi gibi olumsuz ekonomik gelişmeler meydana geldi.

Sanayinin gelişimine devam etmesi için krizin etkilerinin azalması gerekiyordu ve bu da ancak 2. Dünya Savaşı bittiğinde, yani 1950’li yıllarda sağlandı. Dijital teknolojinin geliştiği 1950’li yıllarda, III. Sanayi Devrimi’nin temelleri atıldı. Özellikle Z1 olarak adlandırılan ve mekanik elektrikle çalışan hesap makinesinin üretilmesi, daha sonra ise bilgisayara kadar uzanan dijital gelişmeler, üretim süreçlerinde çok yararlı oldu.

III. Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkaran diğer önemli gelişme ise süper bilgisayarla birlikte iletişim teknolojilerinin gelişmesidir. Üretim süreçlerinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasıyla, çok daha küçük ve pratik ürünler gündelik hayatımıza girdi. Bu süreçte makineler, sadece iş değil günlük hayatımıza da hakim olurken insan gücüne duyulan ihtiyaç doğal yaşamda da ortadan kalkmaya başladı.

Dördüncü Sanayi Devrimi Yada Endüstri 4.0

Sanayi Devrimi’nde makineler kendilerini ve üretim süreçlerini yönetmeye başladı ve insan gücüne ihtiyaçları kalmadı. Makineler bu gelişmiş yapılarını; bilgisayar, iletişim ve internet teknolojilerine borçlular. “Nesnelerin İnterneti” (IoT) olarak isimlendirilen bu gelişmiş yapı, neredeyse üretim gerçekleştiren bir fabrikanın kendi kendini yönetebilmesini sağlar.

4. Sanayi Devrimi ya da diğer adıyla Sanayi 4.0, ilk kez 2011 yılında Hannover Fuarı’nda Bosch şirketi tarafından söylendi. Fuardaki uzmanlar, bilişim çağının modern yüzünün üretime getirdiği yeniliklerle yeni bir Sanayi Devrimi’nin yaşanmakta olduğunu söylediler. Almanya Hükümeti’nin bu görüşleri ciddiye almasıyla 4. Sanayi Devrimi resmilik kazanmış oldu.

Fuardan sonra 4. Sanayi Devrimi üzerinde bir çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma grubu, bir yıl sonra, Sanayi 4.0’ın gerçekten uygulanabilmesi için önerilerini yine Hannover Fuarı’nda sunup Almanya Hükümeti’ne raporladı. Çalışma grubunun başkanlığını Bosch şirketinde yönetici olan Siegfried Dais ve SAP AG firmasında üst düzey yönetici olan Henning Kagermann yapmıştı.

Şekil 4 – Sanayi devrimleri çizelgesi

Endüstri 4.0 ile ilişkilendirilen dijital çözümlerin ve gelişmiş teknolojilerin ortaya çıkması sayesinde sanayi devrimi mümkün olmuştur.
Bunlar şunları içerir:
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti
Büyük veri
Bulut bilişim
Katmanlı imalat
Gelişmiş robotik
Artırılmış ve sanal gerçeklik (AR / VR)

Sanayi Devrimleri ve Endüstri 4.0