Endüstri 4.0 İle Madencilikte İsg Uygulamaları

Endüstri 4.0 İle Madencilikte İsg Uygulamaları

Madencilik sektörü birçok tehlike ve kaza potansiyeline sahiptir. Madencilik yöntemlerinin uygulanması ise işletmelere ve çalışanlara tehlike ve risklerle mücadele konusunda büyük sorumluluklar yüklemektedir.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı, madencilik faaliyetleri esnasında veya işler nedeniyle işkazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır.

Günümüzün yenilenen ve gelişen teknoloji ve makineleşme sayesinde maden işletmeleri birçok yeni risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Her ülkenin söz konusu iş güvenliği önlemlerine almış oldukları aksiyonlar ve çıkarmış oldukları yasalar farklılıklar içermektedir ve her geçen zaman içerisinde kendini değiştirmekte ve yenilemektedir.

Örneğin Türkiye Cumhuriyeti 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununu ortaya çıkan yeni şartlar doğrultusunda değiştirmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı Avrupa İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Ajansı ile bağdaşan bir şekilde güncellemeye devam etmektedir. Özellikle sanayi bakımından gelişmiş ülkelerde iş güvenliği açısından zayıf ve kuvvetli noktalarının ortaya çıkıp, vurgulanması için ülkemiz dışındaki ülkeler ile karşılaştırmak daha iyi olacaktır.

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi son zamanların en çok konuşulan konularından olması ile birlikte iş güvenliği alanında da büyük önem ve merak taşıyor. Bu devrim, nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Üretim ortamında verilerin toplanması ve analiz edilmesinde de büyük kolaylıklar sağlayacak bir devrimdir.

Endüstri 4.0 ile fiziksel işlemlerin siber-fiziksel sistemlerle izlenmesi, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasının oluşturulması ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Modern endüstride, otomasyon olmayan lokasyonlar için sistemin canlı tutulması sağlanarak mobil bakım, iş gücü yönetim süreci, muayene, denetim, mobil veri toplaması ve iş sağlığı güvenliği prosedürleri yerine getirilir.

Aynı zamanda ürünün nasıl yapılacağı, kullanılacağı malzeme, gerekli fiziksel şartlar ve ekipmanların çalışma sırasını yönetme gibi imkanlar sağlar.

Geçmişte emek verilerek planlanan yöntemler, yetersiz ekipmanlar ile çok sayıda maddi ve manevi kayba yol açmaktaydı. Modern endüstri ile birlikte yaşanan birçok iş kazaları ve risklerin engellenmesi hedeflenmektedir.

Örneğin, akıllı sensörler meydana gelebilecek kazaları ve tehlikeli durumları raporlayarak en güvenli şekilde çalışır ve güvenli bir iş ortamı yaratır. Böylece her seviye ve süreçte doğruluk ve dayanıklılığın artması ile birlikte makine ve cihazdan kaynaklanan üretim hatalarının azalması, sistemin izlenerek kolay uyarı sistemi sayesinde bakım-onarım sürelerinin kısalması ve güvenirliğin/güvenliğin artması bekleniyor.

Endüstri 4.0’ın Çalışanlara Faydaları

  • Tehlikeli görevler için optimize edilmiş sevkiyat sistemlerinin çalışanlar için sağlık ve güvenlik standartlarında iyileştirilmesi.
  • Yaygınlaşan otomasyon sistemi ile fiziksel olarak zorlayıcı operasyonlarda ergonomik iyileştirilmelerin yapılarak çalışanlara yardımcı olunması.
  • Ağır parçaların kaldırılması, hassasiyet isteyen parça montajları gibi beden gücü isteyen durumların robotlar tarafından yapılarak çalışanların beyin gücünden yararlanılmak üzere daha değerli işlere yönlendirilmesi ve aynı zamanda genel sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi.
  • Teknolojinin sürekli güncellenerek yeni tehditlere karşı daima güncel olması ve devamlılığın esas alınması ile çalışan için oluşabilecek tehlikeli durumların önüne geçilmesi ve gelecek tehditlere karşı stratejiler geliştirip önlemler alabilmesi.
  • Sanal gerçeklik teknolojisi ile görüntü açısı, sesler ve vücuda takılan sensörler ile çalışanları uzaktan da iş ortamında hissettirerek onlara daha etkin İSG eğitimleri sunarak zaman ve maliyet avantajı sağlanması. 

Yaşam İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi olarak, Endüstri 4.0 kapsamında çalışanların daha iyi ve güvenli şartlarda çalışmaları için yapılacak teknolojik yenilikleri destekliyoruz. Tüm bu özelliklere ek olarak, Endüstri 4.0 kapsamında İSG uzmanlarının uzaktan bilgisayar aracılığı ile çalışanlara iş güvenliği ekipmanlarının efektif kullanımı eğitimi verilirken performans takibinin sağlanması üzerine çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. 

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tavsiye edilen tedbirler:

Tedarikçilerin Ulusal İsg Standartların Riayeti; Spesifik ulusal gereklilikler, madenlere teçhizat, makine, tehlikeli ürün ve madde sağlayan tedarikçilerin sağlık ve güvenlik ulusal standartlarına riayet etmesini, ürünleri açık bir şekilde etiketlemesini ve anlaşılır bilgi ve talimatları eklemesini öngörebilir.

Uzaktan kumandalı teçhizatın güvenli kullanımı ve bakımı; Ulusal kanun ve yönetmelikler, uzaktan kumandalı teçhizatın güvenli kullanımı ve bakımına yönelik tedbirleri belirlemelidir.

Emniyet cihazlarının doğru bir şekilde kullanılmasının sağlanması; Tüm kişiler güvenlik cihazlarını doğru bir şekilde kullanmakla ve makinelere, teçhizata, cihazlara, araçlara, tesise ve binalara yerleştirilmiş emniyet cihazlarını keyfi olarak sökmekten, değiştirmekten veya çıkarmaktan kaçınmakla görevlidir.

Ayrıca İşverenlerin işçilere bu görevi yerine getirmeleri için uygun eğitimi ve talimatları vermekle görevli olması tavsiye edilir.

Çevreyle ilgili gereken hassasiyetin gösterilmesi; Madencilik faaliyetlerinin çevreye ve halkın güvenliğine olası etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu özellikle de çökme, titreşim, taş savrulması, su, hava veya topraktaki zararlı kontaminantların kontrolünü, atık yok etme bölgelerinin güvenli ve etkili yönetimini ve maden sahalarının rehabilitasyonunu içermelidir.

Endüstri 4.0 İle Madencilikte İsg Uygulamaları